உலகத் தமிழ் யாதவர் பேரவை

World Tamil yadav Federation (WTYF)

About Us

Aim of this Federation:

This federation for giving motivation and confidence to coming generation’s Yadavar people (Especially to rural yadav youths).Instead of begging for MBC quota, we can initiate our self to achieve our requirements and we have to prove to the society that we are united and capable of doing anything.

Our next generation should be fully graduated and should be all in high position.In Each family one should go for Engineer or medical or lawyer or auditor, or Sub inspector (SI) or PC and for poor girl’s: atleast teachers, nurses etc. This federation’s main aim is to help our people to achieve the above .Then automatically one day all of our family will move above from poverty,illetrate etc. If federation will take care of the needes carrier path by turning them the proper way our people still beyond some years will relieve and will become a chance for those kids to come quickly.
So our first aim is Education….We have to cultivate highly educated yadav Youths especially from rural areas. Then this federation will try to expand its work step by step for the development of yadavar community like state level yadavar milk society and the dream of creating Yadavar University etc and to create good leaders from panchayat to parliament.

Arise, Awake and not stop till our goal is achieved.

Request: After reading this message, if we are not get inspiration to help our people then really we are not have any unity, humanity and ‘veeram’ in our heart. To prove our unity and humanity, all are come forward and show our own interest to come up and live good life in this society.
தங்களின் மேலான் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் அல்லது இங்கு பதிக்கவும் . தங்களின் பெயர் , முகவரி கொடுத்தால் மிகவும் நன்று.